BHV en organisatie

Volgens de Europese richtlijn daterende uit 1989 is in 1994 in Nederland de bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht gesteld. De richtlijnen aangaande deze regeling zijn bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet. Een BHV-organisatie wordt samengesteld uit werknemers die bij calamiteiten deskundige bijstand kunnen verlenen. De opleiding hiervoor bestaat uit vier dagdelen en wordt op gezette periodes herhaald zodat kennis en praktische vaardigheden op peil gehouden worden.

Vorming BHV-organisatie
DE BHV-organisatie is de voorpost voor externe hulpverleningsdiensten. Vooraleerst er begonnen wordt met het opzetten van een BHV-organisatie moeten alle in het bedrijf aanwezige risico’ worden geïnventariseerd en geëvalueerd, het zogenaamde RI&E rapport. Deze RI&E wordt met behulp van bedrijfsgerichte instrumenten door het bedrijf zelf uitgevoerd. Informatie hierover kan worden verkregen bij Het Steunpunt RI&E. Vervolgens kan er over gegaan worden op een plan van aanpak met als hoofddoel de risico’s te beperken en restrisico’s te kunnen opvangen.

Opzetten BHV-plan
Een BHV-plan wordt in elke branche opgesteld volgens bepaalde principes en geldt voor alle in de organisatie werkzame niveaus. Het plan is niet gericht op preventie maar kan, door de voortdurende periodieke controles, gezien worden als een continue verbetercyclus. In het plan moeten risico-scenario’s worden benoemd en geoefend zodat de kans op fouten bij werkelijke calamiteiten minimaal is. Omdat een BHV-plan altijd in beweging is zal er een beheerder moeten worden aangesteld die ervoor zorgt dat de actualiteit gewaarborgd blijft.

Eén organisatie, meerdere BHV-plannen
Zodra een organisatie verdeeld is over meerdere vestigingen dienen er per vestiging aparte BHV-plannen worden opgesteld. Elke situatie is immers weer anders. Op elke vestiging dient tevens een BHV-beheerder aanwezig te zijn die de uiteindelijke beslissing neemt wanneer:

  • Het BHV-plan in werking treed
  • Er 1-1-2 gebeld wordt
  • Het gebouw ontruimd wordt
  • Het gebouw weer betreden mag worden

Have your say